Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen XBoligforeningerne på Christianshavn

Listen nedenfor er ikke komplet. Vil en ejendom figurere på listen respektive afmeldes, send en mail til redaktionen. Kommuneplaner omtales nedenfor.

Eksisterende forhold (pdf dokument) Christianshavn iflg. kommuneplan 2001 (linket er fjernet fra kk.dk) :

For det centrale Christianshavn gælder,

at nogle områder er friholdt for standardiserede rammebestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, etageanal og friarealprocent. Inden for disse områder med betydelige kulturhistoriske værdier og helt særlige bevaringshensyn stilles ekstraordinære krav til den arkitektoniske udformning. Sikring af disse hensyn skal ved nybyggeri, ombygninger og nedrivninger, der har særlig indflydelse på omgivelserne, ske gennem udarbejdelse af lokalplaner, der bl.a. skal indeholde en bebyggelsesplan, hvori indgår fredet og bevaringsværdig bebyggelse, samt detaljerede retningslinier for bebyggelsens ydre fremtræden. Bebyggelsesplanen muliggør retablering samt ved karrebebyggelse opførelse af sluttet randbebyggelse med et etageantal og en husdybde svarende til det i karreen sædvanlige, afvejet med hensyn til lys- og friarealforhold. Der kan tillades enkelte mindre, arkitektonisk motiverede afvigelser herfra, samt opførelse af mindre bygninger, skure og lignende i gårdrummene. Ubebyggede arealer skal i videst muligt omfang anlægges som opholdsarealer og indgå i fællesanlæg. Langs kanaler samt havne- og kyststrækninger forudsættes der fastlagt sammenhængende, offentligt tilgængelige promenader. De stjernemærkede enkeltområder på rammekortet har følgende særlige bestemmelser, der supplerer eller erstatter de standardiserede rammer:

Arsenaløen og Frederiksholm:

Den maksimale bebyggelsesprocent for området under ét er 60 eksklusive det etageareal, der udgøres af de 6 kanonbådsskure langs Erdkehlgraven. Boligandelen skal for området under ét mindst være 40 pct. Det maksimale etageantal er 4 samt udnyttet tagetage. Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer) skal være af størrelsesordenen 100 pct. af boligarealet og 20 pct. af erhvervsarealet.

Dokøen:

I området kan der opføres et operahus med indtil 32.000 m2 etageareal og med en bygningshøjde på 30 m, dog 41 m for scenetårn. Den maksimale bebyggelsesprocent for området under ét er 100. Boligandelen skal for området under ét være 40 pct. Bortset fra operahuset er det maksimale etageantal 5 samt udnyttet tagetage. Friarealet (eksklusive parkerings- og tilkørselsarealer) skal være af størrelsesordenen 60 pct. af boligetagearealet og 15 pct. af erhvervsetagearealet.

Christiansbro:

Den maksimale bebyggelsesprocent er 180.

Langebrogade:

30 pct. af etagearealet skal anvendes til boliger. Den maksimale bebyggelsesprocent for ejendommen matr. nr. 202 A Christianshavns Kvarter, København, er 120 og for ejendommene inden for resten af området 170.

Kalvebod, Enhjørningens og Panterens Bastioner:

Der må ikke opføres ny bebyggelse, bortset fra småskure og lignende. Alle ubebyggede arealer på Kalvebod og Panterens Bastioner skal være offentligt tilgængelige. Såfremt al bebyggelse på en ejendom nedrives, overgår ejendommen til parkformål. I bebyggelsen på ejendommen matr. nr. 203 B Christianshavns Kvarter, København, kan der indrettes fremstillingsvirksomhed og lignende, som er forenelig med anvendelsen til serviceerhverv.

Qvintus/Charlotte Amalies Bastioner og Søminedepotet:

I områderne kan indrettes boliger og erhverv i eksisterende bebyggelse samt opføres mindre bebyggelser til brug bl.a. herfor.

Margretheholm:

Der kan etableres boliger til særlige formål (asylcenter og midlertidige boliger for udsatte grupper mm.), såfremt det er miljømæssigt forsvarligt.

Refshaleøen vest:

Den nærmere fastlæggelse af anvendelsen beror på miljømæssige forhold inden for området og i relation til omgivelserne. Lokalplaner, der muliggør serviceerhverv, afventer, at der sker en væsentlig forbedring af områdets trafikale tilgængelighed, herunder med kollektiv trafikbetjening.

"Christiania":

Den sydlige del anvendes til boliger, værksteder og servicefunktioner, såsom butikker og restauranter samt institutioner mv. Voldterrænet anvendes til offentlige rekreative formål med mulighed for, at særligt i lokalplan udpegede boliger og andre bygninger kan bibeholdes.


Boligforeninger : Christianshavn, Holmen og Refshaleøen

Venligst vær opmærksom på, at nogle boligforeninger kræver adgangskoder.

Boligforening
Website
-
-
E/F Gamle Christianshavn
Sofiegården
FSB Blå Klat
FSB
AKB Gadehuset
A/B Positiv
Lejerbo, Islands Plads
E/F Alladin
A/B Halvtolv
Langebrogade FSB
Applebys Plads
Hj. Voldgaden / Ovenvandet

Lejerbos 3 afd. på Christianshavn

Islands Plads
Strandgade
Wilders Plads

Hjemmeside
E/F Hjerter Dame
E/F 80 Wildersgade
Løvens Gård
Enhjørningens Gård
Elefantens Gård
A/B Burmeistersgade
Lejerbo, Det Hvide Snit
Schifters Kvarter
A/B Schifters Kvarter
Irgens Gård
AAB afdeling 68
Strygejernet
A/B Overhuset
ABO Magistrene
A/B Kanalhjørnet
Havnehusene
A/B Kanalbo
A/B Firkanten
A/B Brandes Minde 12 - 14
AAB afdeling 84 Spidsen
Bombebøssen
A/B Prinsessegade 61-63
A/B Andreas Bjørnsgade
-
Stiftelsen
-
Arbejder Boligerne Oveng. O. Vandet
-
Gårdlauget Brøstekarréen
-
Wildersgade Kaserne
Amagergade
-
E/F Ovengaden Oven Vandet 52
-
E/F Ovengaden Oven Vandet 15
-
E/F Ovengaden Oven Vandet 20
-
E/F Ovengaden Neden Vandet 15, 15 A
-
E/F Ovengaden Nven Vandet 33
-
E/F Snorrebroens Pakhus
-
Christianshavns Kanal 4 Aps
-
-
-
A/B Ved Kajen
E/F Christianshavnergaarden - Forside
A/B Salvatorgården
A/B Sankt Annægården
A/B Sandkagen
Naboejendom til Lagkagehuset
-
A/B Rottehullet
-
A/B Overhuset
-
A/B Wildersgade
afd. 218
Prinsesse Maries Hjem
-
Lagkagehuset 32 57 57 15
Mikkel Vibesgade 2
-
Saugværket
-
-
-
Tilmeld din boligforening.
-
-
-

Ny Bolig - En side, som omtaler udviklingen på boligmarkedet med fokus på Christianshavn

Info september 2011 - 2012.

Byens planer:

  • Kommuneplan 2005 - Kan ikke længere hentes
  • Kommuneplan 2009 - Kan ikke længere hentes
  • Den tænkende storby 2009 - kan ikke længere hentes.
  • Kommuneplan 2011 vil vi gøre København klar til op mod 637.000 københavnere i 2025.

Komuneplan 2011 har været i høring på portalen Bliv hørt, og den endelige version forventes tilgængelig den 14. marts 2012. Læs forslaget Grøn Vækst fra 2010 om de 5 ny bydele Ørestad, Sydhavn, Valby, Carlsberg og Nordhavn.

Nordhavnen følges også her.


Kommuneplanen 2011 i overskrifter :

At sikre plads til byggeri af op til 45.000 boliger og 3 mio. m2 erhverv frem mod 2025.
At skabe 20.000 nye private arbejdspladser
At fremme gode fysiske rammer for vækstklyngerne IKT, cleantech, life science, transport og logistik
At sikre gode fysiske vækstvilkår for kreative erhverv, detailhandel, hotel og restauration, forretningsservice, undervisning, videnerhverv, transport og kommunikation.
At give de store byudviklingsområder en grøn profil som attraktiv lokaliseringsfaktor.
At fastholde København som Øresundsregionens overordnede butiks- og oplevelsescenter
At sikre alsidige indkøbsmuligheder i alle bydele
At hovedparten af væksten i den samlede persontrafik (mindst 2/3 målt som antal personture) sker med grønne transportmidler, det vil sige gang, cykel og kollektiv trafik
At flere trafikanter vælger et grønnere transportmiddel
At komfort, fremkommelighed og tryghed for fodgængere forbedres, så flere går mere

Grøn vækst og livskvalitet
Med Kommuneplan 2011 vil vi gøre København klar til op mod 637.000 københavnere i 2025.

Kommunens Bydelsplaner

September 2011

Christianshavnernet : Metroplolzonen - Byggeprojekter - Almene boliger

Københavns Kommune har i 2009 ændret sin hjemmeside, og adgang til historisk information er ikke tilgængelig på de tidligere adresser. En lang række af de oprindelige henvisninger er derfor blevet fjernet i 2011 i 2012. Webadresserne er ændret påny i foråret 2013. I sideoversigten findes en komplet fortegnelse over de lokalplaner, som ligger på denne server.

Til toppen