Klik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Husbåde

 1. Husbåde i Christianshavns Kanal. Redegørelse
 2. Foreningen Aktiv Havn er et netværk for husbådsejere og husbådsinteresserede
 3. Luksusbåde i kanalen. Se nedenfor

Januar 2013, citat. Lokaludvalget, generelt, er kritisk over for hus-/restaurationsbåde i Christianshavns Kanal, fordi man ønsker at beskytte kanalens historiske og rekreative kvaliteter, og ønsker at aflevere denne besked til TMU:

 • at lokaludvalget er imod en Tivolisering eller Nyhavnisering af Christianshavns Kanal.
 • at lokaludvalget er bekymret for natligt støj og andre gener som følge af restaurationsbåde i kanalen.
 • at lokaludvalget ønsker fri passage langs bolværket.
 • at lokaludvalget ønsker frit udsyn over kanalen fra bolværket.
 • at lokaludvalget Christianshavns Kanal har meget stor lokal betydning, hvorfor lokaludvalget rettelig bør blive hørt og inddraget i alle beslutninger om den.

PROBLEMSTILLING - 2013 (forkortet, red.) :

TMU har anmodet forvaltningen om en indstilling af placeringen af restaurantskibe i København. Baggrunden for TMUs forespørgsel er blandt andet forvaltningens anmodning om en dispensation fra lokalplan 280 ”Havnegade” til permanent henlæggelse af restaurantskibet” Sundance ved kajplads 140 ud for Havnegade 31.

LØSNING

Definitionen på en husbåd i planlægningen

En husbåd defineres i såvel Kommuneplan 2011, bilag 1, og Vejledning om sagsbehandling af flydende boliger, bilag 2, som en flydende indretning, der kan udnyttes ligesom en bygning, f.eks. til restauration, som skal ligge der for en periode, der har mere end rent forbigående karakter (praksis er, at mere end forbigående defineres som mere end tre uger). Definitionen omfatter:

- Husbåde, som tidligere har været anvendt som skibe

- Husbåde, som er bygget med henblik på at blive anvendt som stationære bygninger

- Husbåde, som er forsynet med eget fremdriftsmiddel, men som anvendes som bygninger

Restauranthusbåde i Københavns Kommunes planer og politikker

I Kommuneplan 2011 er der taget stilling til placering af husbåde i Københavns Havn og hvilke planmæssige præmisser, der ligger til grund for placeringsmulighederne, jf. bilag 1. Der er således muliggjort placering af husbåde en række steder i havnen.

I ”ARKITEKTURBY KØBENHAVN”, Københavns Kommunes arkitekturpolitik, er det beskrevet at overgangene mellem vand og land er en vigtig del af Københavns egenart, og at havneaktiviteter, der er forsvundet giver plads til nye aktiviteter i havnerummet. Kaj- og kystarealer er således med til at skabe en arkitektonisk og kvalitetsmæssig sammenhæng mellem vand og land og skabe varierede tilbud til københavnerne. Med variation i byliv skabes en social bæredygtig by og dermed skabes rammen for en metropol for mennesker.

Planlægning og placering af husbåde fregår af kommuneplan 2011, og husbåde kan anvendes til boligformål, til kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle og miljømæssige funktioner, som er forenelige med anvendelsen til boliger. Der kan endvidere tillades publikumsorienterede serviceerhverv, herunder cafeer og restauranter. Der kan tillades dispensation såfremt der i en lokalplan er anført begræsninger.

Maj 2005. Med vedtagelsen af den ændrede plan husbåde kan der fortsat placeres husbåde på Christianshavn. Der kan imidlertid først placeres husbåde i Christianshavns Kanal, når fredningsforholdene er afklaret. Og der kan først etableres anlæg til husbåde i området bag Nyholm, når forholdet til fortidsmindebeskyttelseslinien omkring Christianshavns Voldanlæg er afklaret.

For Inderhavnen, Christianshavns Kanal, kanalen bag Dokøen og kanalen mellem Nyholm og Christianshavns Voldanlæg gælder, at der kun må anvendes fartøjer, som oprindeligt er bygget til sejlads. Også i Maskingraven, syd for Dokøen, omkring Christiansholm og i Trangraven gælder, at der kun må anvendes fartøjer, som oprindeligt er bygget til sejlads. Antallet af mulige husbåde på Christianshavn er blevet begrænset i forhold til det oprindelige forslag.

April 2005. Københavns Kommune vil ikke som oprindelig planlagt i den Blå Plan tillade 900 nye husbåde i havnen. Moderne husbåde minder mere om huse end om både, og vil blokere for en stor del af udsigten til vandet. Derfor skal politikerne tage stilling til en ny plan, der omfatter 500 husbåde, hvoraf en del skal være gamle, ombyggede både. Om der bliver plads til 500 husbåde afhænger af de private grundejere som skal give plads til husbådene.

BTU den 6 april 2005 : Ændringerne indebærer samlet, at rammerne for etablering af husbåde i København er indskrænket betydeligt i forhold til det offentliggjorte planforslag, der muliggjorde ca. 900 husbåde. Det skønnes efter de foreslåede ændringer, at den mulige rummelighed i rammeområderne næppe overstiger 500. Af disse pladser er ca. 200 forbeholdt fartøjer, der oprindelig er bygget til sejlads, mens de resterende pladser både kan anvendes til såvel tidligere og ombyggede fartøjer som til nye husbåde, der konstrueres til formålet. Dette forventes i praksis at give en ligelig fordeling mellem de to typer. Der er en teoretisk rummelighed på godt 250 husbåde syd for Langebro, ca. 50 i Nordhavnen, godt 100 i Indre By og på Christianshavn/Holmen, mens resten af rummeligheden findes på Refshaleøen/Østamager.

Kommunens lokalplan for husbåde 2001 - 2003. Indstilling og beslutning.Protester mod lokalplanen for 900 husbåde

har fået Københavns Kommune til at ændre det oprindelige forslag på en række punkter, og nogle af disse ændringer har borgerne nu mulighed for at tage stilling til i endnu en høringsrunde. »Der har været henvendelser om, at husbådene ville blive et lukket miljø, hvis de alene måtte anvendes til bolig, institutioner og den slags. Flere ser gerne, at vi tillader cafeer og gallerier i flere husbåde, end der oprindeligt var lagt op til,« oplyser Københavns Kommune. Denne indvending har kommunen lyttet til og foreslår nu, at husbåde i Frederiksholms Kanal, ved Havneholmen og på en del af Teglholmen må anvendes til sådanne »publikumsorienterede serviceerhverv«.

I Søndre Frihavn er kommunen parat til at tillade færre husbåde og droppe kravet om, at de nødvendigvis skal ligge på langs af kajen. Det er formand for Østerbro Lokalråd Axel Thrige Laursen godt tilfreds med. Østerbro Lokalråd gjorde netop indsigelse mod antallet og placeringen.

Christianshavns Lokalråd er ikke imponeret. Ligesom en lang række borgere og virksomheder med adresse på Christianshavn protesterede, protesterede lokalrådet på Christianshavn mod overhovedet at tillade husbåde i området.

Kommunen har foreløbig strakt sig til at skære lidt i antallet og til i nogle områder at tillade kortere og lavere både end i det oprindelige forslag. »Men bådene må stadig være op til 5,4 meter høje.

De kommer til at gå halvvejs op til husfacaderne i f.eks. Christianshavns Kanal. Folk køber husene på grund af udsigten over vandet, men med de højder kan folk på anden sal kun lige kigge ud over toppene af bådene,« pointerer Knud Josefsen, Christianshavns Lokalråd, der slet ikke mener, at Københavns Kommune bør tillade husbåde i kanalen. »Vi frygter, at husbåde i et større omfang vil skade det livlige miljø, der allerede er her, og som Københavns Kommune selv ønsker. Når folk først flytter ind i husbådene, sætter de lige en postkasse op, laver en grillplads og måske en parkeringsplads, og det kan skræmme andre brugere væk fra området,« tror Knud Josefsen. Borgerne kan give deres mening til kende om ændringerne til planen frem til den 3. november. Herefter udarbejder forvaltningen en endelig indstilling til politikerne, som tidligst kan vedtage forslaget omkring årsskiftet.

Januar 2009: Luksusbåde i Christianshavns Kanal

En polemik om 4 husbåde i Kanalen på kajarealet vist ovenfor er opstået efter at forvalteren (SES) har opsagt 4 historiske husbåde, hvor arealet istedet skal anvendes til moderne luksus yachts (Hugo Hein).

Reglerne er overholdt.

 • Ansvaret for reglerne har By og Havn.
 • Forvalter er SES.
 • Trangravens Marina v/Ove Knudsen er alene forpagter.

Breve fra By og Havn udløste opsigelsen

Skal fjernelsen af de historiske skibe standses, så må havnemyndigheden tage affære og sikre, at deres regler tillader de gamle skibe at blive i kanalen. »Hvis retningslinierne bliver ændret, så retter vi straks ind efter det, men med respekt for gældende aftaler. Vi har modtaget breve fra By og Havn, hvor de indskærper, at der ikke må ligge husbåde på arealet. Og nu kommer de så siger, at de hilser husbådene velkommen. Hvor er sammenhængen?«, spørger pressechefen for SES. Politiken 6. februar 2009.

Rammebestemmelser for husbåde i Christianshavn Bydel
(se
tillæg om Husbåde i Havnen 2001).

Der kan først placeres husbåde i Christianshavns Kanal, når fredningsforholdene er afklarede.

Der kan først etableres anlæg (flydende eller faste broer) til husbåde i området bag Nyholm, når forholdet til fortidsmindebeskyttelseslinien omkring Christianshavns Voldanlæg er afklaret.

For Inderhavnen, Christianshavns Kanal, Trangraven, kanalerne omkring Christiansholm, kanalen bag og syd for Dokøen, Maskingraven og kanalen mellem Nyholm og Christianshavns Voldanlæg gælder, at der kun må anvendes fartøjer, som oprindeligt er bygget til sejlads.

Kajstrækning 1-2, 3-4 og 5-6: Her kan placeres husbåde, når miljøforholdene giver mulighed for det. De må højst være 30 m lange og 7,0 m høje.Ved strækningerne 1-2 og 5-6 skal husbådene placeres ved flydende eller faste broer. Ved strækning 3-4 kan husbådene placeres vinkelret på kajen.

Kajstrækning 7-8: Her kan placeres husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Område 9: Her kan placeres op til 20 husbåde i lystbådehavnen, når miljøforholdene giver mulighed for det. De må højst være 30 m lange og 7,0 m høje.

Kajstrækning 10-11: Her kan placeres op til 22 husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje. De skal placeres ved flydende eller faste broer, hvor der også skal være plads til lystbåde.

Kajstrækning 12-13 og 14-15: Her kan placeres husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 16-17, 18-19 og 20-21: Her kan placeres husbåde, der skal ligge på langs af kajen. De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje.

Område 22: Her kan placeres op til 6 husbåde i lystbådehavnen. Bådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje.

Kajstrækning 23-24: Her kan placeres op til 6 husbåde. Anvendelsen kan også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 25-26: Her kan placeres op til 6 husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 27-28, 29-30, 31-32 og 33-34:Her kan placeres op til 16 husbåde. De må højst være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 35-36: Her kan placeres op til 8 husbåde, der højst må være 26 m lange og 5,4 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Kajstrækning 37-38: Her kan placeres op til 4 husbåde. Anvendelsen kan også være publikumsorienterede serviceerhverv. Bådene må højst være 30 m lange og 7,0 m høje og skal ligge på langs af kajen.

Lokalrådets indsigelse

Politiken skrev den 14. marts 2009:

Er kontrakterne om lejen af kajanlægget overholdt?

Det skal statens sagfører, Kammeradvokaten, se nærmere på, efter at nogle husbåde i Christianshavns Kanal har fået opsagt deres kajpladser.

Advokatens svar kan være med til at sikre, at de gamle, historiske skibe fortsat kan ligge i kanalen - eller det kan medføre, at opsigelsen af bådene står ved magt.

Slots- og Ejendomsstyrelsens pressechef, Jacob Holst Andersen, oplyser, at styrelsen nu indhenter en juridisk vurdering af sagen hos Kammeradvokaten. Det sker efter at styrelsen har fået en klage fra husbådejerne, der har sat en jurist til at se nærmere på sagen.

»Vi har modtaget en række juridiske dokumenter fra husbådeejerne, og dem vil vi nu bede Kammeradvokaten om at vurdere«, siger pressechefen.

De historiske fartøjer ligger på et kajanlæg, der ejes af Slots- og Ejendomsstyrelsen, der har forpagtet det ud. Og det er forpagteren af kajen, som har beordret husbådene væk for i stedet at gøre plads til nogle nybyggede både og et flydende kontor.

Det har fået husbådenes beboere til at klage over forpagteren. De har fået en jurist til at gennemgå lejekontrakten mellem forpagteren af kajarealet og Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Juristen vurderer, at der er tale om en misligholdelse fra forpagterens side, og at aftalen med ham kan opsiges fra Slots- og Ejendomsstyrelsens side - en vurdering, der strider mod styrelsens egen konklusion.

Opsiges forpagteraftalen, kan en ny aftale - denne gang med tilladelse til husbåde - hindre, at den yderste del af kanalen mister de markante træskibe.

By og Havn har tilbudt tilladelse til husbåde

I forvejen har havnemyndighederne i By og Havn i midten af februar tilbudt Slots- og Ejendomsstyrelsen at få løst problemerne med de opsagte, historiske skibe.

»Vi er åbne for enten nu eller senere at ændre anvendelsesbestemmelserne for området, således at det bliver muligt at bevare området til brug for husbåde«, understreger By og Havn.

»Dette kræver alene jeres samtykke og en ny kontrakt«, fortsætter havneselskabet.

Den skrivelse har vakt undren hos Slots- og Ejendomsstyrelsen. »Vi har meget svært ved at finde ud af, hvad By og Havn egentlig vil. For ikke så længe siden ville de ikke have husbåde i Christianshavns Kanal, men efter at sagen er kommet i pressen er holdningen pludselig en anden«, konstaterer Jacob Holst Andersen. »Vi har svaret By og Havn, at hvis regelgrundlaget, som også omfatter kommuneplanen og fredningsbestemmelserne ændres, så retter vi gerne ind«, fortsætter han.

Imidlertid holder styrelsen fast i aftalen med forpagteren, hvis den vel at mærke ikke viser sig at være overtrådt. »Med mindre kammeradvokaten når frem til en anden vurdering, så gælder den aftale, som vi har indgået med vores forpagter, og som i øvrigt er indgået i nøje overensstemmelse med By & Havn«, fastslår styrelsens pressechef. Slots- og Ejendomsstyrelsens egne jurister nåede i februar frem til, at forpagteren overholdt bestemmelserne i kontrakten og at den dermed ikke kunne gribe ind over for hans opsigelse af de historiske skibe.

Oprindeligt var det meningen, at der i stedet skulle placeres fire nybyggede luksusyachts ved kajen. Det er ændret, så der nu lægges op til at gøre plads til to moderne skibe og et flydende havnekontor på 126 kvadratmeter med stue, køkken og mødelokale, der erstatter det nuværende kontor på otte kvadratmeter.

Opsigelsen af de fire gamle både har blandt andet udløst kritik fra Christianshavns Lokalråd, der frygter for det maritime miljø i Christianshavns Kanal.

Rådet understreger, at fjernelsen af de historiske skibe strider mod kommuneplantillægget om husbåde, der fastslår, at der skal tages hensyn til det historiske miljø i kanalen.

Også overborgmester Ritt Bjerregaard (S) har taget afstand fra at bortvise de gamle både fra det maritime miljø i Christianshavns Kanal.

Den radikale teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam har tilføjet, at han gerne ser flere husbåde i havnen.