Kilik på rasmuss.dk eller gå til Forsiden for information om Christianshavnernet 2004.

CHRISTIANSHAVNERNET - fotos - information - debat - kommentarer

Christianshavn

Holmen

Kanalen

Volden

Refshaleøen

Redaktionelt
Forsiden
Nedefra og op

Om os

Meninger

Sideoversigt

Emneoversigt

Fakta

Christianshavn

Debat forum

Lokaludvalg

Vejviser
Christianshavn

Nyttige adresser

Set & Sket

Opslagstavlen

Presseklip

Sidste Nyt

Fremtiden

Fortiden

Spisesteder

Café liv

Rendez-Vous

Se oversigt

Restaurationer
Café au lait
Bodega
Bistro
Coffee Shops
Take Away
Sandwich Shops
Gøglere &
Musikanter
Smugkroer
Spisesteder
Natkassen
Anonyme Steder

Anmeldelser.


Traditionerne

Boligforeninger

Kandestøberene

Seniorer

Græsrødderne


Markedspladsen

Christianshavn

butiksliv

&

DOMICILER


Nyttige adresser

Vejviser til

Kanalen

Sport

Institutioner mv.


Bastionerne

Volden

Kalvebod Bastion
Enhjørningens
Bastion
Panterens Bastion
Elefantens Bastion
Løvens Bastion
Ulrichs Bastion
Sophie Hedvigs
Bastion
Vilhelms Bastion
Carls Bastion

Frederiks Bastion

Charlotte Amalies Bastion
Quintus Bastion

Bolværk & Sejlskibe

Brug også

Nyttige adresse

Christianshavns
Travaljelaug
Christianshavns
Baadudlejning
Christianshavns
Baadforening
Livet i
Kanalen
Skibe på
Holmen
Trafikinformation
Havnebussen

Lystbådehavnen
Lynetten

De ukendte steder
Lirekassens rute
Holmen
Refshaleøen
Kullturpingerne
Nordatlantens
Brygge

Operaen

Christianshavns
Beboerhus

Christianshavns
Bibliotek

Christiania

Ting og Sager

Klunserhjørnet
Køb/Salg/Bytte

Universelle Mødesteder
Samtalen med Gud
Christians Kirken

Frelser Kirken

Trossamfund
Mere Finanslov

Filmskolen

Søkvæsthuset

Arkitektskolen

Teater Skolen

DAC
Gammel Dok

Rytmisk Musik

Gymnasiet

Døtre Skolen

Christianshavns
Skole

Rodekassen

Den Sorte
Diamant

Middelgrundens
Vind

Flakfortet

Copenhagen
Airport

Copenhagen
MalmøPort

By og Havn

Øksnehallen

Kulturhavn

La meilleure
façon

de ne pas
avancer

est de
suivre

une idée fixe

Citations du Monde

DGI byen
Copenhagen X


Busslusen

November 2013. Projektet er endnu i støbeskeen, og hvem ved med en ny borgmester fra EL, hvad der nu skal ske. Han har op til valget støttet de røster i debatten, som vil have fri hash og en bussluse.

Januar 2013. Et forslag om en pænere tone i skrivelsen til Frank Jensen blev ikke vedtaget på lokaludvalgets møde den 30. januar, citat fra pkt. 6 i referatet hvor den fulde ordlyd kan læses:

Ruth Plovgaard stillede ændringsforslag om at 5. afsnit i brevet formuleres: ” Hertil kommer, at I ikke når det mål, I har fremført som jeres ene argument for at nedlægge busslusen, nemlig at lette biltrafikken mellem bydelene, fordi I påtvinger bilisterne i Prinsessegade et såkaldt ’stop and go’ kørselsmønster pga. de mange bump og indsnævringer.” ..... Elin Johansson og Lotte Barfod stillede ændringsforslag om, at 7. Afsnit ændres til: ”At I så vidt vi har fået oplyst skal betale Movia 2 millioner kroner om året, fordi fremkommeligheden i Prinsessegade bliver dårligere ....... at I ikke når det mål, I egentlig sigtede imod.” Jette Philipsen stillede ændringsforslag om, at henvendelsen stiles til overborgmesteren men tillige sendes til de øvrige medlemmer af Borgerrepræsentationen samt til Politiken og Cityavisen. Poul Cohrt stillede ændringsforslag om at tonen i brevet justeres, så det ikke opfattes som en negativ henvendelse. Lokaludvalget stemte om ændringsforslaget fra Poul Cohrt: For det sidste forslag stemte 5 lokaludvalgsmedlemmer. Imod stemte 10 lokaludvalgsmedlemmer .1 lokaludvalgsmedlem undlod at stemme.

December 2012. Lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 var i Høring frem til den 10. december på Portalen Bliv Hørt. Der blev fremsendt flere end 80 indsigelser, hvor kun Refshaleøens administrator var positiv stemt. Se forslaget.

Forslaget gør det muligt, at nedlægge busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og at fjerne bommene på Refshalevej. Dette skal, skriver kommunen, ses i sammenhæng med forslag til trafiksanering af Prinsessegade, som tager højde for de trafikgener, som en nedlæggelse af busslusen isoleret set ville medføre.

TMF skrev den 13. marts 2012 :

Strækningen Bådsmandsstræde - Burmeistersgade er vurderet som et repræsentativt udsnit for Prinsessegade. Den talte trafik på ca. 6.000 i ÅDT* svarer til det reelle billede. Og også til observationerne gjort i marken ifm. kødannelserne ved de to signalanlæg ved henholdsvis Skt. Annæ Gade og Torvegade. Større trafikmængder vil ikke kunne afvikles med den grøntidsfordeling der i dag forefindes i de to nævnte signalanlæg. Der kan være lidt ekstra trafik på den første del - altså mellem Torvegade og Burmeistersgade, men den skønnes at ligge indenfor de usikkerheder der generelt er forbundet med trafiktællinger (disse kan variere med ca. 5 - 10 % - afhængig af vejrforhold mm.)

Trafiktællingerne
Frelser Kirken
Bådsmandsstræde

Burmeistersgade

Trangraven
Nord for afkørsel til

Christiansholm

22.02.2000
11.037
5.958
22.11.2000
6.000
5.800

Ingen bussluse

14.02.2001
11.403
7.585
29.08.2002
7.800
22.04.2004
8.500
3.900
Pusher Street lukket
17.08.2004
6.800
7.500
2.200
Trafik optalt mellem Trangraven og Arsenaløen. Busslusen var den 17.08.2004 ude af drift. Pusher Street lukket
I 2005
Nyholmsbroen lukket
6.700
25.11.2010
En manuel optælling

Kommunen skriver i lokalplanforslaget. Der er i dag en trafik på 6.500 biler/døgn på strækningen mellem Torvegade og Burmeistersgade. På resten af strækningen hen til busslusen er trafikken 2.200 biler/døgn. (Hvilket svarer til 1.100 hver vej). Læs også om trafikken på siden Prinsessegade.

1.     I 2000 – 2001 og 2002 var der ingen busluse, og Refshalevej var stadig rekreativ. Der var ingen biler langs Erdkehlgraven, og der var ingen bom. I 2012 er vejen klistret til med biler. Bodenhoffs Fritidscenter har udvidet og hegnet sig inde. Institutionen skal udvides i 2013. Det samme har skolen, som har inddraget områdets grønne arealer.

2.     I denne periode kommer der ny trafik til Operaen og Holmens institutioner, til Base Camp på Arsenaløen, Spejderne, A/B Halv Tolv, Netto, forskellige Idrætsanlæg og flere erhverv. Trafik kan ud fra tabellen opgøres til 2.200 køretøjer, som skal til Arsenaløen, og 5.500, som skal til Holmen. Uden en bussluse passerer dagligt mellem 7 – 8000 biler Trangraven.

3.     I marts 2004 blev Pusher Street ryddet og hashandelen ophørte for en periode, hvilket betød et fald i trafikken i Prinsessegade. I april 2004 var busslusen i drift. I august 2004 var busslusen ude af drift, og faldet i trafikken kan aflæses i tallene.

4.     Tallene viser, at trafikken i 2004, mellem Burmeistersgade og Arsenaløen, var på 7.500 køretøjer minus de 2.200 køretøjer, som havde ærinde på Arsenaløen (17.08.2004) svarende til, at 5.300 køretøjer havde et ærinde enten i Benenden og på Refshalevej.

5.     Tallene viser desforuden, at busslusen reducerede færdslen fra 7.800 køretøjer i 2002 til 3.900 køretøjer i 2004. Vej & Park estimerede trafikken uden en bussluse til +3.000. Den samlede trafik var på det tidspunkt på 8.500 køretøjer ved Frelser Kirken, men på det tidspunkt var Pusher Street lukket ned.

6.      Omsætningen af hash i 2012 anslås af politiet til en milliard kroner, men denne ny trafik, som er kommet til (-bage) siden 2004, er helt forsvundet ud af tallene, og forvaltningen insisterer, at der mellem Torvegade og Burmeistersgade færdes 6.500 biler, hvor de 2.200 køretøjer (trafik i begge retninger) har ærinde på Holmen.

Der er udsving i trafikken fra dag til dag, på hverdage og weekends, og indenfor døgnets 24 timer, men de kommunale ÅDT tal harmonerer dårligt med optællingerne gjort tilbage i 2004, og de ældre trafiktællinger er heller ikke medtaget i forslagets forprojektering. Se trafiktællingerne.

Skulle der, som forvaltningen anfører, mellem Torvegade og Burmeistersgade i 2013, færdes 6.500 køretøjer, hvor de 2.200 af køretøjerne har et ærinde enten på Refshalevej, i Aladdin, på Bodenhoffs Plads, Christiansholm, Arsenaløen eller Holmen, så må det siges at være tal, som ikke baserer sig på fagligt funderede overvejelser. De er ude af trit med virkeligheden.

Busslusens historie.

Prinsessegade renovering 2004 & 2012

Oktober 2012

Lokalplanforslag Holmen II tillæg 3 er nu officielt i Høring frem til den 10. december. Tillæg 3 gør det muligt, at nedlægge busslusen på Danneskiold-Samsøes Allé og at fjerne bommene på Refshalevej. Dette forslag skal ses i sammenhæng med forslag til trafiksanering af Prinsessegade, som tager højde for de trafikgener, som en nedlæggelse af busslusen isoleret set ville medføre.

Juni 2012

TMF genfremsatte den 18. juni et revideret projektforslag, som med lommer mellem Frelser Kirken og Holmen nærmest ensretter trafikken i Prinsessegade. Samtidig anlægges taxiholdepladser som skal betjene Pusher Street. Trafikken og trafiktællinger i Prinsessegade omtales på siden Prinsessegade.

Juni 2011

Et nyt forslag til vedtagelse af en renovering af trafikken i Prinsessegade forventes fremlagt i TMF i efteråret 2011. Det har til hensigt at reetablere den gennemførende trafik til Holmen, og det skulle operere med to rundkørsler. Trafikomlægningen var oprindelig planlagt noget anderledes. Forslaget fra 2004.

Busslusen forventes nedlagt i 2012.

Busslusen i funktion den 10. juli 2003. Uden en bussluse estimerede Vej og Park trafikudviklingen til i løbet af få år at nærme sig de 20.000 køretøjer pr. døgn. Fra tiden før 2003. Trafiktællinger

2009 - 2010.

Slusen bliver efter sigende ofte påkørt og den har efterår og forår ofte været ude af drift. I maj måned 2010 synes den atter at være i daglig drift, dog i perioder stadig åben for gennemkørsel.

Juli 2006

Busslusen var åben hen over sommeren 2006 som følge af kloakerinsgarbejder på Arsenaløen. Broen over Proviantmagasingraven blev ligeledes renoveret.

Maj 2006.

Slusen mellem Christianshavn og Holmen har fungeret et lille års tid. Da biltrafik til og fra Holmen i dag skal via Forlandet (Kløvermarksvej) har det betydet en dæmpning af den gennemkørende trafik i Prinssegade.

Juni 2005

Frederiksholmsbroen blev genåbnet som bussluse efter reparation i efteråret 2004. Slusen har dæmpet trafikken i Prinsessegade med små 3000 biler.

Se Vej og Park's notat og trafik grafik april 2005.

Beboere på Dokøen og Frederiksholm, HT busser, militæret på Nyholm med flere andre, har fortsat ret til at passere busslusen. Lokalrådets trafikgruppe skriver i Grøn Avis, omdelt på Christianshavn i december 2004, at kun HUR's busser og enkelte beboerbiler fremover kan passere. Lovligheden i beboerpassage er anket og afventer en afgørelse. Vej og Park anslår der til en start skal udstedes 2000 bro bizz til fri passage.

Christianshavnernets spådom er, at A/B Halvtolv, Saugværket og Frederiksholm (luftfoto), som et nyt element i dagligdagen ved Frederiksholmbroen, vil opleve daglige kødannelser.

Dispensation fra lokalplan tillader, at beboerne på Arsenaløen og Christiansholm kan passere den mekaniske bussluse på Danneskiold. I lokalplanen er Arsenaløen udlagt til boliger på gaden Halvtolv, hvorfor en dispensation vil komme til at gælde for de 156 boliger på denne adresse. På Christiansholm er det i lokalplanen muliggjort at bygge ca. 180 boliger, men dette vil først være en realitet efter 2017. Øen ejes af Havnen, der på nuværende tidspunkt udlejer den til 2017.

Bussluse historien

Oktober 2004

Forvaltningen Vej & Park har foreslået at bruge 25 millioner kroner på en trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, og synes i sin redegørelse den 27.10 til bygge- og teknikudvalget i BR, at have taget flere af beboernes ønsker til efterretning. Lokalrådet er af den opfattelse, at en sådan trafiksanering vil være interessant at diskutere, men uden en bussluse giver den ikke mening. Lokalrådet skriver også, at løsningen desuden vil være en særdeles kostbar løsning i forhold til busslusen, og derfor næppe gennemførlig indenfor overskuelig fremtid. Læs lokalrådets pressemeddelelse.

Forvaltningen Vej & Park skriver v/Ole Bach

Beslutningsreferatet
Ændringsforslaget blev tiltrådt. Bygge- og Teknikudvalget havde dermed vedtaget, at der etableres en mekanisk bussluse i Danneskiold-Samsøes Allé, og at forvaltningen indleder en lokal dialog på Christianshavn med henblik på at udvikle et konkret trafiksaneringsprojekt.

Dagsorden
for ordinært møde onsdag den 27. oktober 2004. Sager til beslutning punkt 13. TrafiksanerForvaltningen Vej & Park skriver v/Ole Bach

INDSTILLING

Bygge- og Tek nikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, at principperne for en trafiksanering af Prinsessegade, uden bussluse på Holmen, som er beskrevet i denne indstillings sagsbeskrivelse, danner grundlaget for forvaltningens videre arbejde. at forvaltningen indleder en lokal dialog på Christianshavn med henblik på at udvikle et konkret trafiksaneringsprojekt.

RESUME

På baggrund af Bygge- og Teknikudvalgets drøftelse den 15. september 2004 af busslusen på Holmen, har forvaltningen undersøgt mulighederne for at ombygge busslusen til en mekanisk ordning. En mekanisk bussluse med en fysisk spærring, som kan åbnes ved hjælp af en brobizz-løsning kan etableres ved hjælp af borner, som mekanisk kan sænkes ned i vejbanen, når en bus eller en bil med tilladelse skal passere (se fotomontage bilag 1). Forvaltningen har været i kontakt med Københavns Politi, som oplyser, at man ikke vil modsætte sig etablering af en bussluse med mekanisk spærring som beskrevet. Da bilister, som ikke lovligt kan køre gennem busslusen, skal køre en omvej på ca. 2 km ad Kløvermarksvej og Forlandet for at komme frem til Holmen, er der stor risiko for, at der vil blive udøvet bevidst hærværk på spærringen. Forvaltningen vurderer endvidere, at en mekanisk anordning kan være udsat for driftsnedbrud af anden art. Forvaltningen er derfor betænkelig ved bussluse-løsningen. Det er Forvaltningens vurdering, at en trafiksanering vil kunne begrænse trafikken i Prinsessegade til samme niveau, som en mekanisk bussluse. En trafiksanering har derudover en række trafiksikkerheds-, trygheds- og miljømæssige fordele i forhold til bussluse-løsningen.

Forvaltningen har ladet udarbejde vedlagte mere konkrete forslag til trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen (bilag 2 pdf).

Forslaget til trafiksanering indeholder et forslag til en ændret biltrafikstruktur i området. Forslaget indebærer en række vejlukninger, ændring af ensretninger og etablering af nye ensretninger. Hensigten med forslaget er at begrænse trafikmængden på Prinsessegade, samtidig med at den øvrige del af området aflastes mest muligt. Endvidere er der stillet forslag til, hvordan en trafiksaneret Prinsessegade kan indrettes. Formålet med trafiksaneringen er at reducere den gennemkørende trafik, herunder tung trafik, forbedre trafiksikkerheden og trafikanternes tryghed, samt at højne det visuelle miljø. Forslaget indebærer, at Prinsessegade skal ombygges til en anvist hastighed på 30 km/t. For at holde hastigheden nede på dette niveau må gaden indrettes med yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger end de hævede flader i enkelte kryds, som er etableret i dag. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at principperne for en trafiksanering af Prinsessegade, uden en bussluse på Holmen, danner grundlaget for forvaltningens videre arbejde og at der indledes en lokal dialog på Christianshavn med henblik på at udvikle et konkret trafiksaneringsprojekt.

SAGSBESKRIVELSE

Baggrund. Bygge- og Teknikudvalget drøftede på sit møde den 15. september 2004 (BTU 426/2004) en evaluering af busslusen på Holmen. I forbindelse med denne drøftelse foreslog forvaltningen bl.a. at der blev udarbejdet et projekt til trafikdæmpning af Prinsessegade med henblik på at begrænse den gennemkørende trafik og dæmpe hastigheden. På baggrund af udvalgets drøftelse har forvaltningen undersøgt mulighederne for at ombygge busslusen til en mekanisk ordning (herunder undersøge, om politiet med baggrund i den nye situation på Christiania har ændret holdning til en sådan løsning).

Uddybning af indstilling og evt. alternativer hertil. Dagens situation. Den (bil)trafikale struktur i området, som den ser ud i dag, er vist på side 8 i bilag 2. Det meste af området betjenes via Prinsessegade, som med cykelstier og andre foranstaltninger er indrettet til at afvikle relativt store trafikmængder. Således kørte der i 2003 11.400 biler på et hverdagsdøgn i Prinsessegade nord for Torvegade. Efter etablering af busslusen er trafikken her faldet til 8.800 biler. I den nordlige ende af Prinsessegade ved Trangraven kørte der 6.400 biler før og 3.800 biler efter busslusen blev etableret. Busslusen har altså, uagtet at der er en del ulovlig trafik gennem den, reduceret trafikken gennem Prinsessegade med godt 2.500 biler i døgnet. Trafikken på de øvrige veje i området vurderes at være relativt beskeden. Dog kan der være nogen gennemfartstrafik ad Sankt Annæ Gade og Dronningensgade hhv. Overgaden oven Vandet fra den nordlige ende af Prinsessegade (inkl. Christiania) mod City. For lidt over tre år siden blev der gennemført et projekt til forbedring af skolevejen på Prinsessegade. Siden da er der sket fire alvorlige uheld med cyklister i kryds og fem uheld på strækningen ud for Christiania (heraf to med cyklister). Ingen af de registrerede uheld er skolevejsuheld. Skolevejsprojektet har ikke medført en øget tryghed for beboerne generelt i området. På grund af Prinsessegades lange, lige forløb kører mange biler for stærkt, hvilket gør det vanskeligt og utrygt for lette trafikanter at krydse vejen. Cykelstien langs Prinsessegade er en vigtig del af cykelinfrastrukturen, da den bl.a. er med til at forbinde Holmen med City. Derudover udgør Sankt Annæ Gade og Overgaden oven Vandet også vigtige forbindelser for gående og cyklister. Skoler, børnehaver og gymnasiet tiltrækker mange lette trafikanter, hvorfor der må stilles store krav til disses krydsningsmuligheder i området. Andre vigtige mål som Christianshavns station, Christiania og Vor Frelser Kirke tiltrækker mange lette trafikanter.

Der har i en periode været en skiltet bussluse på Holmen, da det i sin tid ikke var muligt at etablere en mekanisk bussluse.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at etablere en mekanisk bussluse med en fysisk spærring, som kan åbnes ved hjælp af en brobizz-løsning. En sådan løsning kan etableres ved hjælp af borner, som mekanisk kan sænkes ned i vejbanen, når en bus eller en bil med tilladelse skal passere (se fotomontage bilag 1). Passage af spærringen sker i to kørebaner med særskilt åbning af spærringen for hver køreretning. Hvis åbning skal ske efter aktivering fra en brobizz, forventes der at være behov for ca. 2.000 brobizzer til politiet og andre udrykningskøretøjer, HT-busser, samt beboere på Frederiksholm. Da bilister, som ikke lovligt kan køre gennem busslusen, skal køre en omvej på ca. 2 km ad Kløvermarksvej og Forlandet for at komme frem til Holmen, er der stor sandsynlighed for, at der vil blive udøvet bevidst hærværk på spærringen. Erfaringerne fra cykelchikanerne på Sortedam Dossering og vejspærringen på Refshalevej tyder på, at der er borgere, som ikke står tilbage for at bruge endog store anstrengelser for at fjerne en spærring, som besværliggør deres fremkommelighed. Forvaltningen vurderer endvidere, at en mekanisk anordning kan være udsat for driftsnedbrud af anden art. Afhængigt af alvorligheden af den skade, der er sket på spærringen, vil reparationstiden være imellem 1 dag og 2 uger. I det omfang spærringen i den ene retning ikke kan åbnes pga. skader, vil det være nødvendigt at lade den anden spærring stå konstant åben for at sikre, at der kan ske passage i begge retninger. Der hersker altså stor usikkerhed om hvor store udgifter der vil være til reparationer, og hvilke trafikale konsekvenser driftsforstyrrelserne kan medføre. På grund af den store usikkerhed om omfanget af hærværk og andre drifts forstyrrelser samt de økonomiske og trafikale konsekvenser heraf er forvaltningen betænkelig ved en løsning med en mekanisk bussluse.

Forslag til en ny trafikstruktur på Christianshavn nord for Torvegade.

Som et alternativ til en løsning med en bussluse på Holmen har forvaltningen ladet udarbejde et mere konkret forslag til trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen (Bilag 2). På side 9 i bilag 2 er der vist et forslag til en ændret biltrafikstruktur i området. Forslaget indebærer en række vejlukninger, ændring af ensretninger og etablering af nye ensretninger. Hensigten med forslaget er at begrænse trafikmængden på Prinsessegade, samtidig med at den øvrige del af området aflastes mest muligt. I den foreslåede struktur er antallet af vejadgange fra Prinsessegade til boligområderne vest herfor reduceret, hvilket også gælder antallet af vejadgange fra Torvegade. Dette er sket for dels at forbedre krydsningsmulighederne for de bløde trafikanter, dels begrænse den gennemkørende trafik gennem området mod City. Forslaget opdeler boligområderne vest for Prinsessegade i en nordlig del, som betjenes via Bodenhoffs Plads, og en sydlig del. Indkørsel til den sydlige del sker via Bådsmandsstræde, med udkørsel vil ske ad Dronningensgade eller via broen ved Sankt Annæ Gade. For at begrænse den gennemkørende trafik ensrettes Overgaden oven Vandet mod nord mellem Sankt Annæ Gade og Bådsmandsstræde, mens ensretningen på Dronningensgade vendes. Der etableres vejlukninger på Overgaden Oven Vandet ved Christianshavns Torv, på Sankt Annæ Gade ud for Vor Frelser Kirke, på Overgaden Oven Vandet syd for Brobergsgade og på Brobergsgade ved Prinsessegade. Disse vejlukninger giver mulighed for at etablere nye rekreative pladsdannelser uden biltrafik. Ved den foreslåede vejstruktur vil trafikken gennem den østlige del af Bådsmandsstræde og den nordlige del afDronningensgade være større end i dag. I dette områder er der en del uddannelsesinstitutioner, hvorfor det vil være nødvendigt med fartdæmpning for at de kan krydse vejene trygt og sikkert. Forvaltningen skal understrege, at vejstrukturen på side 9 i bilag 2 kun er et forslag, og at man kan forestille sig alternative udformninger. I venstre margen er vist et antal alternativer for den nordlige hhv. den sydlige del af området, men der kan tænkes andre muligheder. Forvaltningen anser det dog for vigtigt, at antallet af vejadgange til Prinsessegade begrænses.

Forslag til fartdæmpning i Prinsessegade

På side 10 og 11 i bilag 2 er vist et forslag til, hvordan en trafiksaneret Prinsessegade kan indrettes. Formålet med trafiksaneringen er at reducere den gennemkørende trafik, forbedre trafiksikkerheden og trafikanternes tryghed, samt at højne det visuelle miljø.
Prinsessegade skal ombygges til en anvist hastighed på 30 km/t. For at holde hastigheden nede på dette niveau må gaden indrettes med yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger end de hævede flader i enkelte kryds, som er etableret i dag.

Forslaget opdeler Prinsessegade i fire delstrækninger ved hjælp af fire pladser eller knudepunkter. De fire pladser er:

A.     I krydset ved vor Frelser Kirke, hvor Sankt Annæ Gade ud for kirken lukkes for biltrafik og kan indrettes som en sammenhængende plads.
B.     I krydset ved Bådsmandsstræde, hvor den nuværende hævede flade kan ombygges til en større, sammenhængende plads.
C.     I krydset ved Burmeistergade, hvor der etableres en fartdæmpende midterhelle, som forbedrer krydsningsmulighederne, og hvor Burmeistergade lukkes.
D.    I krydset ved Bodenhoffs Plads, hvor pladsen udvides ud over Prinsessegade.
Løsning A, C og D er beskrevet mere detaljeret på side 12 og 13 i bilag 2.
Strækningerne mellem de fire pladser kan ombygges efter fire principper, som er vist på side 11 i bilag 2.
1.      Der etableres en hævet flade med midterfelt, som nedsætter hastigheden og gør det lettere at krydse vejen.
2.      Der etableres hastighedsdæmpning med pukkelbump og afvigende belægning.
3.      Vejen indsnævres til ét spor ved hjælp af to sidehelle.
4.      Vejen indsnævres til ét spor ved hjælp af én (bredere) sidehelle.

Mellem Torvegade og Burmeistergade, hvor der er mest trafik, er det forudsat, at der skal være ét kørespor i hver retning, hvorfor princip 3 og 4 ikke kan benyttes hér. Mellem Burmeistergade og Holmen er trafikken mere begrænset, hvorfor der kan etableres foranstaltninger, som punktvis indsnævrer gaden til ét spor.

Der skal fortsat køre HT-busser i Prinsessegade, lige som der fortsat skal være cykelsti i begge retninger.

Eksempler i resten af området

Der er endnu ikke udarbejdet noget forslag til tiltag for de enkelte veje i området omkring Prinsessegade. På side 14 og 15 i bilag 2 er imidlertid vist forslag for tre områder, som kan tjene som eksempler for det resterende område:

·        På Bodenhoffs Plads ud mod Christianshavns Kanal, hvor det rigelige vejareal udnyttes til at kombinere parkeringspladser og friarealer med beplantning og en generel forskønnelse. Antallet af parkeringsmuligheder kunne også øges, hvorved man kunne begrænse parkeringen andre steder.
·        På Overgaden oven Vandet ved Christianshavns Torv, hvor vejlukningen giver mulighed for at etablere en pladsdannelse med udeservering og flere cykelparkeringsmuligheder.
·        På Overgaden oven Vandet mellem Sankt Annæ Gade og Bådsmandsstræde, hvor ensretning og samling af parkering i den ene side skaber mulighed for at skabe en promenade på kanalsiden af gaden.

Forbud mod tung trafik

Hvis det besluttes at fjerne busslusen ved Holmen, foreslås det, at der udover ovennævnte trafikdæmpning i Prinsessegade etableres et forbud mod kørsel med køretøjer over 3,5 tons tilladt totalvægt over Frederiksholmsbroen (hvor busslusen ligger i dag). Et sådan forbud skal naturligvis ikke gælde HT-busser i rute.

Trafikale konsekvenser

Det er tidligere vurderet, at trafikken i Prinsessegade nord for Torvegade ved fuld udbygning af Holmen og uden bussluse vil stige til 13.600 biler i døgnet. Heraf er 2.000 biler gennemkørende til Refshaleøen og Margretheholm, 4.600 biler har mål på Frederiksholm eller Dokøen (inkl. Operaen), 2.000 biler har mål på Arsenaløen og Christiansholm, mens 5000 biler har mål på Christianshavn omkring Prinsessegade. Med en bussluse vil denne trafik kunne reduceres til lidt under 10.000 biler i døgnet, afhængigt af, hvem der får tilladelse til at køre igennem busslusen. Den foreslåede trafiksanering vurderes uden bussluse men med forbud mod gennemkørende tung trafik til Holmen at kunne reducere trafikken til omkring 10.500 biler i døgnet. Samtidig vil den ændrede fysiske udformning af Prinsessegade give betydelige forbedringer af trafiksikkerheden, trygheden og miljøet på Prinsessegade i forhold til bussluse-løsningen.

Økonomi

Anlægsomkostningerne til den foreslåede trafiksanering afhænger af den konkrete udformning og omfanget af de enkelte foranstaltninger. Et groft skøn viser udgifter på i størrelsesorden 15 mio. kr. på Prinsessegade samt i Sankt Annæ Gade foran Vor Frelser Kirke og ca. 10 mio. kr. for de øvrige veje i området. Etablering af en mekanisk bussluse vil koste i størrelsesorden 2 - 3 mio. kr. På grund af den store usikkerhed om udgifterne til reparationer kan forvaltningen ikke give noget bud for driftsomkostningerne ved en sådan bussluse. Der er ikke afsat midler på Vej & Parks investeringsplan til ovennævnte formål. Der er ikke ledige midler på investeringsplanen før 2009. Gennemførelsen forudsætter derfor, at der findes særskilt finansiering.

September 2004

BUSSLUSEN. Forvaltningen ser to mulige alternativer:

1) Busslusen forbliver en skiltet bussluse og med fortsat dispensation til beboerne på Frederiksholm og desuden til de fremtidige beboere på Dokøen samt til tjenestekøretøjer for virksomheder, der har bygninger på begge sider af busslusen (Marine Station København og Arkitektskolen)

2) Busslusen fjernes, og i stedet anlægges trafikdæmpende foranstaltninger i Prinsessegade fra Torvegade til Danneskiold-Samsøes Allé (30 km/t). Køretøjer over 3500 kg forbydes gennemkørsel ved Frederiksholmsbro. Området på Christianshavn mellem Torvegade og Holmen hastighedsdæmpes til 30 km/t.

Bygge- og Teknikforvaltningen vil på baggrund af ovenstående evaluering anbefale alternativ 2. Sagen vil formodentlig blive afgjort i oktober måned.

Renoveringen som forventes sat i værk i 2012 vil også blive fulgt på siden Prinsessegade, og Trekantgrunden.