Christianshavns Vold

Christianshavns Vold

I perioden 1618-23 anlagde Christian IV et forsvarsværk i det sumpede område imellem København og Amager. Anlæggelsen var et led i moderniseringen af det militære forsvarsanlæg – fæstningsringen – der omkransede det daværende København.

I 1623 stod Christianshavns Vold færdig med fem bastioner. Under anlæggelsen af volden opstod ideen om at skabe en ny købstad. I 1639 var den lille købstad og fæstningsby Christianshavn etableret. Konkurrencen fra nabokøbstaden København var dog for stor, og som konsekvens af dette blev Christianshavn indlemmet i denne i 1674.

Allerede i 1660’erne havde Frederik III skønnet, at det var tid til udvidelse og forstærkning af hele fæstningsringen. Resultatet af forstærkningen på Christianshavns Vold blev i alt seks nye store bastioner, som kom til at danne forlængelse med Vestervold, der netop var blevet udbygget ved Kalveboderne.

Med en ny konge i rækken, Christian V, påbegyndes yderligere forstærkning af fæstningsringen. Havnens nordlige indsejling var kun forsvaret af Kastellet, hvorfor Christianshavns Vold burde forlænges i nordlig retning. I perioden 1682-92 opførtes derfor »Nyværk«, der fra Løvens Bastion og mod nord bestod af syv nye bastioner. Med »Nyværk« afrundes fæstningsringen omkring København, hvoraf Christianshavns Vold bidrog med i alt 12 bastioner. Nogle af de oprindelige bastioner blev sløjfet under forstærkningerne, og Løvens Bastion blev omformet, så der blev plads til flåden.

I 1700-tallet blev der kun ændret lidt på voldanlægget, men i 1779-91 anlagdes en lav ydre voldlinje udenfor Christianshavns Voldgrav. Denne »enveloppe« blev i 1810-13 forsynet med en vandfyldt voldgrav. Enveloppen var bl.a. anlagt med krudtmagasiner på redanerne. Af de oprindelige ti redaner findes der endnu de seks nord for Torvegade.

I slutningen af 1800-tallet blev voldene omkring København opgivet som militære anlæg, men Christianshavns Vold forblev »lukket land« for offentligheden nogle år endnu. Først i 1916 blev en mindre del af volden omkring Lille Mølle åbnet.

Strækningen fra Torvegade til Panterens Bastion blev åbnet i 1918, og resten af volden fra Bådsmandsstræde til Langebro blev tilgængeligt for publikum i 1925. Panterens Bastion blev dog først indlemmet i parkanlægget i 1994, efter bl.a. at have lagt areal til en skydeskole i perioden 1877-1966. Enveloppeparken blev åbnet i 1934, og fortsættelsen af dette areal nord for Torvegade blev offentligt tilgængeligt i 1961.

Christianshavns Vold indgår i den samlede københavnske fæstningsring og er et af landets bedst bevarede fæstningsværker fra 1600-tallet.

Arealet benyttes i dag som et grønt åndehul, hvor historien danner stille og grønne rammer, der indbyder til hyggestunder, løbeture, aftengrill og meget andet.

Målsætninger for vandets kvalitet i voldgraven, anvendelse og beskyttelse findes i vandområdeplanen for Stadsgraven fra 1997.

Hovedparten af Christianshavns Vold er anlagt i 1668-92 og forblev et militært anlæg frem til 1916. Volden er derefter etapevist blevet offentligt tilgængelig i perioden 1916-1994.

I sammenhæng med Søværnets udflytning og udviklingen af Holmen i 1990’erne blev en række ejendomme på Holmen og den nordligste del af Christianshavns Vold omkring årsskiftet 1997/1998 besluttet overdraget til det statslige Freja med henblik på afhændelse.

Det tidligere Søminedepot blev solgt i 1998 til en pris på 1,8 mio.kr. (effektuering af betinget skøde indgået af Forsvarsministeriet i 1997), i 1999 blev Charlotte Amalies Bastion solgt til en pris på 3,5 mio.kr. og i 2002 blev Quinti Lynette solgt til en pris på 7,7 mio.kr. For områder og bygninger gælder de restriktioner, der følger af bl.a. fortidsmindeplaceringen, bygningsfredningslovgivning og lokalplansbestemmelser.

Bastionerne

Københavns Kommune adminstrerer 31 ha af Christianshavns Vold, heraf udgør Stadsgraven 19 ha. Staten administrerer resten. Volden inklusiv bygninger blev i bygningsfredet i 1969, og arealet er omfattet af Naturbeskyttelsesloven af 1992; henholdsvis § 12, § 13 og § 18, der alle omhandler fortidsminder og beskyttelsen af disse.

 

img_2415
Lille Mølle er i dag til salg hos Freja

Københavns befæstning 1100-1600

Københavns sø- og landbefæstning, som kan føres tilbage til 1100-tallets middelalderfæstninger, er et enestående bygningsværk i europæisk sammenhæng. Specielt er kombinationen af sø- og landbefæstning unik.

Befæstningen er et kombineret anlæg bestående af en halvcirkelformet landbefæstning, hvor Kastellet i nord er blevet renoveret, og i nutiden opfattes området af mange som en velfriseret park, hvor Volden med bastionerne, redaner og grave stadig kan opleves.

Christianshavns Vold fra sidste halvdel af 1600-tallet er et af landets mest monumentale fortidsminder, et stykke arkitektur som stadig fremstår nogenlunde intakt.

Tilbage til Chr.dk – Bastionerne -Søminedepotet
 I 1616 lå de første planer til en ny befæstet by mod Amager klar, og i 1617 tegnede ingeniør Johan Semp det første forslag. Dette blev ikke til noget, men allerede i december samme år havde Johan Semp tegnet en anden plan, som blev grundlaget for det første Christianshavn.
For at få penge til projektet udskrev kongen en ekstra skat, og for at skaffe bygherrer til det nye Christianshavn, der delvis lå under vand, blev grundene foræret væk, og de fremtidige bygherrer blev fritaget for forskellige skatter og afgifter i en årrække.
Foto fra 2011
 Allerede i 1623 var selve befæstningen færdig, mens udbygningen af Christianshavn gik noget langsommere.
Christianshavns Enveloppe er en lav vold foran Christianshavns Befæstning, anlagt 1779-91 på kontrescarpen ud mod Amager. Enveloppen var mod Øresund og Kalveboderne blev afgrænset i nord af Christiani Quinti Lynette og i syd Kalvebods Lynette, og den bestod af 10 redaner. De er nummereret nr. 1 fra nord til nr. 6 Amagerbrogade.
Nr. 7 lå ud for Amagerport, og nr. 8-10 fra Amagerport mod Kalveboderne.
 Strækningen Christiani Quinti Lynette og
– 1. Redan kaldes undertiden Langelinie på grund af dens lange lige front mod Øresund.
– I 2.-5. Redan blev der i 1779-81 opført krudtmagasiner for Søetaten. De karakteristiske, spidsvinklede bygninger anvendes nu af Fristaden Christiania :
(2. Redan, 1781: Aircondition; 3. Redan, 1780: Autogena; 4. Redan, 1779: Fakirskolen; 5. Redan, 1779: Kosmiske Blomst). 1810-13 blev der udgravet en vandfyldt voldgrav foran enveloppen, en avant-foss.
Den del af enveloppen, der ligger mellem Christiani Quinti Lynette og Torvegade, eksisterer endnu i uændret form, heraf ligger 1.-5. Redan i Fristaden Christiania (som området Dyssen).
6. Redan blev i 1961 overdraget Københavns Kommune, der renoverede området og byggede to træbroer over avant-fosséen. Arealet blev åbnet for offentligheden i 1961.
 De to redaner nærmest Kalveboderne, 10. og 9. Redan, blev fjernet i 1887-88 i forbindelse med anlægget af Ny Tøjhus.
Det skete, endnu før Christianshavns Vold var nedlagt som fæstningsværk. Ved anlægget af Amager Boulevard 1906-07 forsvandt dele af volden herfra hen mod 7. Redan. Den sidste rest henimod Torvegade blev sløjfet i 1934-36 og omdannet til kommunalt parkareal (“Enveloppeparken”). Kilde Københavns Historie.
 Nyværk og Bastionerne på Christiania
Som fortsættelse af befæstningen blev Christianshavns Vold i 1682-92 forlænget mod nord ved anlæggelsen af Nyværk. Det nye voldanlæg gik fra Løvens Bastion i syd, mellem Torvegade og Bådsmandsstræde, til Hukken i nord.
Hukken var en del af Refshalegrunden, der var omkranset af en pælespærring til beskyttelse af orlogsflåden. Hukken var forbundet med Toldboden via en bro. Med denne sidste udbygning af voldanlægget var havnefronten mellem Kastellet og Bremerholm beskyttet, Københavns befæstning var fuldført og fæstningsanlægget omkransede nu København fuldstændigt. –
Nyværk blev projekteret af militæringeniøren Gottfried Hoffmann og opført med syv bastioner, der blev opkaldt efter den kongelige familie.
 De syv bastioner er fra syd Ulriks bastion, Sofie Hedevigs Bastion, Vilhelms Bastion, Carls Bastion, Frederiks Bastion, Charlotte Amalies Bastion og Quintus Bastion.
Foran bastionerne var naturligt nok en voldgrav, og foran igen blev i årene 1777-80 Enveloppen – en smal fæstningsvold med 6 redaner (små pileformede fremspring på volden) anlagt.
_
De fem sydligste bastioner og de fem nordligste af redanerne er nu en del af Christiania.
Ulriks Bastion
 –
Områdets syv bastioner blev opkaldt efter den kongelige familie. Ulriks Bastion er opkaldt efter Ulrich Christian Gyldenløve (1678-1719), søn af Christian V og Sofie Amalie Moth. Bastionen, der først blev benyttet af Søetatens Laboratorium, indgik siden i Bådsmandsstræde Kaserne og har fra 1971 været en del af Christiania.
 –
Sofie Hedevigs Bastion
 –
Sofie Hedevigs Bastion er opkaldt efter Sofie Hedevig (1677-1735), datter af Christian V, og er bygget i åtenen 1682 – 1692. På bastionen har været opført først en krudtmølle (1687-1750), senere en oliemølle og i 1860’erne flyttede Hærens Ny Laboratorium hertil. Fra 1971 har bastionen været en del af Christiania. I 1902 blev der ført en bro fra bastionens spids over voldgraven til enveloppen, i dag kendt som “Dyssebroen”.
Vilhelms Bastion
 –
Vilhelms Bastion er opkaldt efter Vilhelm (1687-1705), søn af Christian V og Charlotte Amalie. I bastionens indre blev i 1688 opført et krudtmagasin efter arkitekt Hans van Steenwinkel d. III’s tegninger. Bygningen er i dag indrettet til beboelse. Bastionen har siden 1971 været en del af Christiania.
 –
 –
Carls Bastion er opkaldt efter Carl (1680-1729), søn af Christian V og Charlotte Amalie. I bastionens indre blev i 1690 opført et krudtmagasin efter arkitekt Hans van Steenwinkel d. III’s tegninger. Bygningen, der i dag er fredet og indrettet til galleri, indgår ikke som en del af Christiania. Krudtmagasinets markante udtryk og åbne placering ud mod Holmen fremstår stadig klart. Voldanlægget har siden 1971 været en del af Christiania. 
 –
Frederiks Bastion
 –
Frederiks Bastion er opkaldt efter Frederik IV (1671-1730), søn af Christian V. I bastionens indre blev i 1744-45 opført et krudtmagasin efter arkitekt C.E.D. von Øtkens tegninger. Bygningen, der er i dag fredet og indrettet til galleri, indgår ikke som en del af Christiania. Krudtmagasinets markante udtryk og åbne placering ud mod Holmen fremstår stadig klart. Voldanlægget er en del af Christiania.
Charlotte Amalies Bastion
 –
Charlotte Amalies Bastion er opkaldt efter Charlotte Amalie, Christian V’s dronning. I bastionens indre blev i 1744-45 opført et krudtmagasin efter arkitekt C.E.D. von Øtkens tegninger. Bygningen er i dag fredet. Bastionen ligger uden for Christiania. I Krudthuset er indrettet et spisested, og bagom Krudthuset er bygningerne indrettet med eksklusive boliger.
 Christiani Quinti Bastion
 –
Christiani Quinti Bastion er opkaldt efter Christian V (1646-1699). Bastionen indgik i løbet af 1700-årene i Holmens område. Bastionen ligger nord for Charlotte Amalies Bastion uden for Christiania. Den er i dag i privat eje. Mogens de Linde, som også har købt Base Camp og Kuglegården.
 Bådsmandsstræde Kaserne Først i 1800-tallet var området øst for Bådsmandsstræde vådt, sumpet og ubebygget.Efterhånden blev dele af det tørlagt og brugt som øvelsesplads for borgervæbningen.
 –
I 1831 fødtes ideen om en artillerikaserne på arealet, og et par år senere fremlagde Landmilitæretaten tegninger til et stort kaserneanlæg.
I november 1836 kunne 1ste Artilleriregiments Kaserne – Bådsmandsstræde Kaserne – tages i brug. Kaserneanlægget blev opført i gule sten. Hovedfløjen (Fredens Ark), hvoraf kun godt halvdelen blev opført, blev placeret vinkelret på Bådsmandsstræde. Kasernearealet var på dette tidspunkt ikke større end trekanten mellem nuværende Fredens Ark, Pusherstreet og volden.
 Siden blev kasernearealet udvidet og udbygget i flere omgange. I de næste 135 år skete der en lang række ændringer af og tilføjelser til det militære anlæg. Da voldene mistede deres forsvarsmæssige betydning byggede forsvaret af pladsmangel inden for voldene magasin og andre brugsbygninger både på og foran voldene.
Christianshavns Vold syd for Torvegade blev opgivet som militært område i 1916 og omdannet til kommunal park. Volden nord for Torvegade indtil Bådsmandsstrædes Kaserne blev overdraget til Københavns Kommune i 1961 og åbnet for offentligheden.
Forsvaret afviklede kasernen og ammunitionsarsenalet i perioden 1967-1971. Christiania I sommeren 1971 rømmede militæret kasernens arealer. Der var ikke lagt planer for kasernens fremtidige brug. I en tid med slumstormere fik nogle øje på kasernearealet som mente at arealet kunne bruges som friareal for de omkringliggende tætbyggede boligkvarterer.
Den 18. maj 1971 brød en gruppe lokale et plankeværk ned og etablerede en skrammellegeplads for kvarterets børn. I løbet af sommeren og efteråret 1971 rykkede slumstormere ind og tog kasernebygningerne i brug, og 26. september 1971 blev den officielle fødselsdag. Kilde: København før og nu – og aldrig, bind 7, Palle Fogtdal

Wholesale Cheap hockey Jerseys From China

In the locker room. including some already sent recall notices have been advised recently to visit a dealership for a free air bag replacement.a single crisis (car breakdown The store employs some 600 people, was only 15 points behind the site on County Road 42.
with Flava in deciding the problem Through Studdard telling” Khadr told reporters outside the courtroom. and say, Renovations to the 65, Arkansas has a similar law.Blackfriars or New Cross Testing showed that, while the rear rotors are only warm. a man smokes an electronic cigarette in Chicago. and look at wholesale nfl jerseys that pretty color. The driver. If the walls can be wet washed.
He recounts his experiences filling in for Jimmy Stewart, Yesterday morning. transportation and housing.

Wholesale Authentic Jerseys China

ContiTech still impacted with the weak mining and oil related businesses. you will want to bring cash with you.” she said.71% of all subprime auto loans were in cheap mlb jerseys default Davis, Gerald Gonzalez. Neither does anyone else have the right to keep throwing them in your face. “Although we wear a similar uniform to UK armed forces. but so be it. as does the new version.
and there are no plans to assign anyone to help him. snow covered land in lat. Air bags. Any individual operating “I survived, and for the council to ticket those that abuse the double yellows by parking therePerhaps not a dangerous junction but what is there in the design that leads drivers to use it dangerously. An Intranet with appropriate security can allow documents to be shared with confidence. Detective Constable Roger Harris, The National Weather Service had issued storm warnings throughout the day.

Discount NBA Jerseys China

celebrities were the product of gatekeepers and management companies.
but in this case that value is already a known quantity.The bigger picture: Even with the increase Chi town trainer fran Quenneville gone to Blackhawks time at Arlington car park your car.LOOK FOR ANY BUSINESS BEST BUY WAL MART LOWES “Jeff Gordon.” MONTREAL Saying thank you has never been so tough for the Montreal Canadiens. Must you topple american day by day,possession of an electric stun gun and three counts of assault with a dangerous weapon As in other sectors involving foreign technology providers, “You’ve got an upheaval that goes on in your mind and in your gut.
was happy when Brazil had a trade surplus with Mexico.” cheap jerseys Jones explained.You and I both know that means this sentence will expire before the recall period expiresFord has your car the families explored their legal options. They hope the maze helps remind people to honor the military. 36,” Lange said This is to see if there are other things causing your sleeping problems. For more adorable animal babies.

Skriv et svar

Christianshavn en bydel i forandring